Relacja ze spotkania z Kandydatem na Prezydenta - 19 października 2006 r.

Warszawa potrzebuje Prezydenta,
który będzie zarządzał razem z obywatelami i dla obywateli -
spotkanie z Jerzym Krzekotowskim
Kandydatem na Prezydenta Warszawy


W dniu 19.10.2006 r. odbyło się spotkanie z Jerzym Krzekotowskim - kandydatem na Prezydenta Warszawy z Komitetu Wyborczego Wyborców NASZA WARSZAWA I MAZOWSZE


W swoim wystąpieniu kandydat powiedział m.in.:

"W programie Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Warszawa i Mazowsze przedstawiamy całościowy plan rozwoju miasta, w dodatku prezentujemy sposób realizacji tego planu, polegający na wprowadzeniu zarówno do rady miasta, jak i do urzędów załatwiających sprawy obywateli fachowców w dziedzinie rozwoju miasta, których cechować będzie pasja społecznikowska oraz wrażliwość na sprawy mieszkańców, aby raz na zawsze znikła dotąd wszechobecna znieczulica urzędnicza.
Chodzi o zasadę jednego okienka bez przysłowiowego "odsyłania od Annasza do Kajfasza", w efekcie czego wychodzi się z urzędu nie tylko nie załatwionym, ale jeszcze w dodatku poniżonym arogancją urzędniczą.
Trzeba jednocześnie promować i premiować tych urzędników, którzy postępują inaczej i czynią właściwy dla mieszkańców użytek ze swych kompetencji. Urzędnik to jest służba obywatelom a nie zawód. Ludziom niezamożnym trzeba zapewnić bezpłatną pomoc prawną, tak jak to od dawna ma miejsce na Zachodzie. Każdy mieszkaniec musi być traktowany jako partner a nie jako petent i "zło konieczne".
Nieuniknione w stosunkach międzyludzkich konflikty trzeba załatwiać ugodowo, w drodze negocjacji. Zaprzestać trzeba procesowania się z mieszkańcami Warszawy, wycofać trzeba z sądów wszystkie kierowane przeciwko obywatelom pozwy. Prawnicy urzędów powinni być skierowani do pomocy , zamiast otoczenia Ich pomocą, jakiej powinien udzielać mieszkańcom Ojciec miasta.
To co się do tej pory w tej dziedzinie dzieje w Warszawie urąga elementarnym zasadom przyzwoitości nie mówiąc już o łamaniu prawa i przepisów chroniących prawa obywateli. Inna sprawą jest wydawanie (uchwalanie) prawa miejscowego przez radnych, które pogarsza sytuację prawna mieszkańców Warszawy np. zawyżone z powodu niegospodarności zarządców komunalnych stawki czynszu).

Kandydat na Radnego Rady Warszawy kandydujący z okręgu Mokotowa Bogusław Dorenda dodał, że od pierwszej chwili poczuł się zrozumiany i potrzebny w gronie uczestników Komitetu Wyborczego Nasza Warszawa i Mazowsze. Jest mu bowiem bliska idea poszanowania każdego człowieka w relacji urząd - Obywatel.
Kandydat nadmienił o nieprawidłowościach urzędów i urzędników wobec obywateli, jak również organizacji w tych urzędach. Podkreślił też, że nie może być takiej sytuacji, by mieszkańcy narażeni byli na uciążliwości dróg szybkiego ruchu. Dodał, że miastu potrzebne są takie drogi, ale muszą one być usytuowane poza osiedlami mieszkaniowymi. Dlatego też, jeśli wygra wybory będzie walczył o to, by na Ursynowie nie powstała taka trasa.

Spotkanie trwało kilka godzin i wypełnione było poradnictwem prawnym dla obecnych, którzy wyrażali uznanie dla mecenasa Jerzego Krzekotowskiego od lat udzielającego im bezpłatnych porad prawnych, jako ludziom niezamożnym, emerytom i rencistom. Będziemy na Niego głosować - stwierdzało wielu uczestników spotkania, gdyż tylko wtedy gdy taki Człowiek Jak Mecenas Jerzy Krzekotowski wygra wybory położy kres naszej krzywdzie, jakiej doznajemy od bezdusznych władz miasta Warszawy, a także sprawi, że jako obywatele nie będziemy wykluczani z aktywnego uczestnictwa w zarządzaniu miastem i będziemy mieli zapewniony udział w gospodarczym rozwoju i sukcesie naszego miasta. Dotychczasowa polityka miejska nie gwarantuje nam tego i w ogóle nie jest w stanie tego osiągnąć.
Dobrze się stało, że mecenas Jerzy Krzekotowski kandyduje, gdyż będziemy mieli na kogo głosować.
Jego polityka rozwoju miast oparta na ludziach kompetentnych i zaangażowanych nie w spory polityczne lecz pracę na rzecz mieszkańców przy ich aktywnym uczestnictwie pozwoli na rozwijanie inwestycji i budownictwa, a tym samym ograniczenie bezrobocia także w skali całego województwa Mazowieckiego dodał Adam Wronka kandydat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Jerzy Krzekotowski może służyć mieszkańcom gdyż nie jest obciążony balastem dotychczasowej błędnej i złej polityki, jest kandydatem, któremu można ufać.

Uczestnicy spotkania zaapelowali do przedstawicieli mediów, jako czwartej władzy, która - jako jedyna nie zatraciła wrażliwości na autentyczne potrzeby ludzi, aby dostarczali wyborcom informacji o kandydatach na radnych oraz o kandydatach na Prezydenta Warszawy z poza układów partyjnych, za którymi tak jak za Jerzym Krzekotowskim nie stoją ani układy partyjne, ani pieniądze.

A oto słowa znanego Europejskiego Eksperta dr Horsta Riese

"Warszawa jest największą metropolią nowych państw członkowskich UE. Odgrywa ona dlatego ważną rolę w społeczności europejskiej. Miasto Warszawa znajduje się w fazie burzliwego rozwoju gospodarczego. Mieszkańcy Warszawy widzą i przeżywają te zmiany.
Nie zawsze jednak są włączeni do aktywnego uczestnictwa w tych procesach.
Część obywateli jest wykluczonych z partycypacji w wynikach rozwoju gospodarczego.
Potrzebna jest zatem dobra polityka rozwoju miasta uwzględniająca udział mieszkańców. Uczestnictwo mieszkańców wzmacnia miasto i powoduje że identyfikujemy się z koncepcją rozwoju miasta i potegujemy sukces gospodarczy a jednocześnie niwelujemy społeczne napięcia.

Jerzy Krzekotowski ma bogate doświadczenia w pracy związanej z zarządzaniem miasta i funkcjonowaniem urzędów miejskich.
W świecie polityki jest on człowiekiem z zewnątrz.
To czyni kandydaturę Jerzego Krzekotowskiego na Prezydenta Warszawy szczególnie ważną dla wyborców.
Jest on bowiem Kandydatem o wysokich kompetencjach, a jednocześnie jest wolny od presji partyjnych sporów i uwikłań, czyli może służyć obywatelom i miastu.
Życzę Kandydatowi sukcesu."

Dr. Horst Riese


 
 Aktualności
 Program wyborczy
 O kandydacie
 Stanowisko Kandydata
 na Prezydenta
 Warszawy

 Sylwetki kandydatów
 Rada miasta
 dr K. Krzekotowska
 kandydatka do
 Rady Miasta

 Działalność
 charytatywna
 Krystyny i Jerzego
 Krzekotowskich

 Rady dzielnic
 Sejmik Mazowiecki
 Roland Szczepaniak -
 kandydat do Sejmiku
 Mazowieckiego

 Protesty Obywatelskie
 Listy Obywatelskie
 Harmonogram spotów
 Napisali o nas
 Galeria
 Do pobrania
 Kontakt

Wizytówka kulinarna

Jerzego Krzekotowskiego